ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZATMÁR FARM SZOCIÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI  ÉS  ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET által nyújtott bérhizlalás szolgáltatásának igénybe vételére

Hatályos: 2017. november 15. napjától

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a SZATMÁR FARM SZOCIÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET, mint Szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő Megrendelő között a Szolgáltató által a telephelyén nyújtott sertés bérhízlalási szolgáltatások igénybevételére létrejövő jogviszonyokra, szerződésekre terjed ki.

1.2. A Megrendelő a jelen ÁSZF tartalmát a Felek közötti szerződés létrejöttével és a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF a Szolgáltatóval létrejövő szerződés részét képezi.

1.3. Amennyiben a Felek között olyan egyedi szerződés jön létre, amely a jelen ÁSZF-től eltér, úgy az eltérő rendelkezések vonatkozásában az egyedi szerződési feltételek az irányadóak.

1.4. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítás tartalmáról rövid felhívás formájában köteles a Megrendelőket tájékoztatni. A Szolgáltató az esetleges módosításokat minden esetben a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu oldalon teszi közzé. A módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás használata a Megrendelő részéről az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

1.5. A jelen ÁSZF 2017. november 15. napjától hatályos.

 1. Értelmező rendelkezések:

2.1. Szolgáltató: SZATMÁR FARM SZOCIÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI ÉS  ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET

Székhelye:                  4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2. szám

Ügyfélszolgálat:         4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2. szám

Nyilvántartó bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:       15-02-050979

Adószám:                   26094201-1-15

Elérhetőségei:           

E-mail:                       cdanyad@gmail.com

Weboldal:                www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu

2.2. Megrendelő: Az a magánszemély, jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szervezet, intézmény, stb., aki a Szolgáltatóval sertés bérhízlalási szolgáltatások igénybevételére szerződést köt, amellyel a jelen ÁSZF rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére kizárólag akkor jogosult, ha:

– elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy

– 14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy

– jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó társaság, szervezet, intézmény, stb. nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha

– saját nevében, avagy valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával kötött szerződést.

2.3. Szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött sertés bérhízlalási szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés, valamint a jelen ÁSZF.

2.4. Szolgáltatás: A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött jogviszony alapján a Szolgáltató által nyújtott, 3. pontban részletezett szolgáltatás.

 1. A Szolgáltatás tartalma:

3.1. A Szolgáltató a Cégénydányádi Telephelyén interaktív sertésbérhizlalást végez, a „Legyen Malacod” program keretein belül, illetve igény esetén a felhizlalt állatok feldolgozásához turisztikai szolgáltatásokat nyújt.

A Szolgáltató a telephelyén 60 sertés számára bérhizlaldát üzemeltet. Bérhizlaldában lévő állatok élete a nap 24 órájában online követhető a Szolgáltató által üzemeltetett www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu weboldalon keresztül, illetve egy hozzárendelt telefonos app segítségével. Az állatok nem a Szolgáltató tulajdonában állnak, a tevékenységét szolgáltatásként végzi. A Megrendelőknek, mint az állatok tulajdonosainak lehetőségük van az állattartás körülményeinek online ellenőrzésére és nyomon követésére. Az állatok fülszámmal ellátott egyedi azonosítóval rendelkeznek, amely megjelenik az állat gazdáinak web kezelő felületén. A sertésólban elhelyezett kamerák zoomolási lehetőséggel is el vannak látva.

3.2. Az állatok tartási körülményei megegyeznek a háztáji tartás körülményeivel: szalmás alom, kis sertés szám egy ólban.

3.3. A Szolgáltató állandó állatorvosi felügyelet mellett az állategészségügyi előírásokat fokozottan betartja a bérhizlaldában.

3.4. A Megrendelő igény szerint kényelmi, illetve állatjóléti többletszolgáltatást kérhet, úgymint játék az állatoknak, kültéri dagonyázás, stb.

3.5. A Szolgáltató az állat elhullás esetére puffer állományt tart egy másik telephelyen.

3.6. A Szolgáltató 6 hónapon keresztül nyújtja a szolgáltatását. Amennyiben a Megrendelő arra külön igényt tart, úgy a szolgáltatás további két esetben 3-3 hónappal meghosszabbítható.

 1. Szerződéskötés módja:

4.1. A Szolgáltatás igénybevétele szerződéskötés útján történik. A szerződéskötés a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu oldalon keresztül elektronikus úton, vagy a Szolgáltató szerződéskötésre feljogosított ügynökének közvetítésével történik.

4.2. Ügynök közvetítésével történő szerződéskötés esetén a Megrendelő a szerződéskötés során magát magánszemélyként érvényes hatósági igazolvánnyal, jogi személyként, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként cégkivonattal, hatósági igazolvánnyal, vagy egyéb beazonosításra alkalmas irattal tartozik igazolni, melyet a Szolgáltató ügynöke a helyszínen ellenőrizhet. A Megrendelő a Szerződéskötés során szolgáltatási szerződést köt a Szolgáltatóval. A Megrendelő a szerződés megkötésével egyidejűleg készpénzben vagy átutalással szolgáltatási díjat tartozik fizetni. A Megrendelő a szerződés megkötését és a szolgáltatási díj befizetését követően, a szolgáltatási díj befizetését/jóváírását követő 15 napon belül jogosult igénybe venni a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a szerződés érvényességének időtartamára.

4.3. A Megrendelő a szerződéskötéssel egyidejűleg megkapja a Szolgáltatás igénybevételéhez, szükséges azonosító számot.

4.4 A Megrendelő kiválasztja a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu web oldalon a Szolgáltató partnere által eladásra kínált növendék állatot vagy állatokat, az oldalon elhelyezett fotó, súly, fajta alapján feltüntettet adatok alapján. A kiválasztás azonosítása az állat fülszáma alapján történik. A fülszám szolgál a további azonosításra és a szerződés száma megegyezik a fülszám számával.

4.5 A Megrendelő a szerződéskötéssel egyidejűleg hozzáférést kap a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu weboldal belső, a Megrendelőknek kialakított felületéhez. A felületen az általa vásárolt és a Szolgáltató részére hízlalásra átadott állatot (állatokat) a nap 24 órájában web kamerás közvetítéssel ellenőrizheti, kényelmi szolgáltatásokat kérhet az állat részére, havi rendszerességgel tájékozódhat az állat gyarapodásával.

4.6. Szerződéskötés elektronikus úton:

4.6.1. A Megrendelő a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu weboldalon keresztül, a regisztrációs adatlap kitöltésével jogosult a szolgáltatási szerződés megkötésére. A regisztrációs adatlap kitöltése és a Szolgáltató részére történő megküldése írásba foglalt szerződésnek minősül, mely a Szolgáltatónál a visszaigazolásban meghatározott sorszámon kerül iktatásra és nyilvántartásba vételre. Az elektronikus úton megküldött megrendelés visszaigazolásával válik a Felek közötti szerződés hatályossá.

4.6.2. A Szolgáltató a Megrendelő regisztrációját, annak elküldését követő 48 órán belül igazolja vissza a Megrendelő regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levelében, melyben a Megrendelőnek a kezdő jelszót rendelkezésre bocsátja. Az elektronikus úton megküldött megrendelés visszaigazolásával válik a Felek közötti szerződés hatályossá.

4.7. A Megrendelő a szolgáltatási díjelőleg maradéktalan megfizetésével, illetve a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírást követően jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

 1. Szolgáltatási díj

5.1. A Szolgáltatót a szolgáltatás nyújtása fejében szolgáltatási díj illeti meg.

5.2. A szolgáltatási díj szolgáltatási díjelőlegből, illetve a havonta fizetendő szolgáltatási díj részletekből tevődik össze.

5.3. Amennyiben a 6 hónapos alap tartási idő eltelik, és a Megrendelő arra külön igényt tart, úgy a szolgáltatás további igénybevétele esetén a Megrendelő túltartási díjat köteles fizetni.

5.4. A szolgáltatási díjelőleg a megrendelés után kiállított díjbekérő alapján egy összegben fizetendő.

5.5. A havonta fizetendő szolgáltatási díj részletek a kiállított díjbekérő alapján minden hónapban előre fizetendő. Amennyiben a Megrendelő a 6 hónapos hízlalási határidő letelte előtt az állatot a hizlaldából el kívánja vinni, úgy a 6 hónapra vonatkozó szolgáltatási díj részleteket előre, egy összegben meg kell fizetnie.

5.6. A szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján átutalással kell a Szolgáltató bankszámlájára megfizetni. A szolgáltatási díj a számlán történt jóváírással egyidejűleg tekintendő teljesítettnek. Az átutalás közleményében az állat egyedi azonosító számát fel kell tüntetni.

5.7. A szolgáltatási díj megfizetéséről annak befizetését/jóváírását követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül a Szolgáltató számlát állít ki.

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

6.1. A Szolgáltató köteles az általa vállalt szolgáltatást az állategészségügyi szabályok és a vonatkozó jogszabályok fokozott betartásával lelkiismeretesen ellátni.

6.2. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kiválasztott állatot a kiválasztást követően haladéktalanul a bérhizlaldában elhelyezni, egyedi azonosító jelzéssel ellátni, és a hízlalást megkezdeni.

6.3. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás tartama alatt a Megrendelő részére a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu weboldalon keresztüli hozzáférést biztosítani.

6.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a hizlalandó állatok központi alomból való beszerzésére és szállítására. A Szolgáltató bérhizlaldája nem fogad idegen alomból és ellenőrizetlen környezetből származó állatot. A Szolgáltató korához képest fejletlen és beteg állatokat nem von be a hízlalási tevékenységébe.

6.5. A Szolgáltató gondoskodik az állategészségügyi előírások betartásáról, a szükséges állategészségügyi vizsgálatok dokumentált és igazolt elvégzéséről, orvosi beavatkozásokról, ennek érdekében megfelelő állatorvosi felügyeletet biztosít.

6.6. A Szolgáltató gondoskodik az állomány szakszerű ellátásáról, gondozásáról, felügyeletéről.

6.7. A Szolgáltató biztosítja a sertéshízlaláshoz szükséges munkaerőt, helyet, takarmányt, szalmát, a közüzemi szolgáltatásokat, viseli az állatorvosi, állategészségügyi költségeket.

6.8. A Szolgáltató köteles a tevékenységéhez szükséges nyilvántartásokat előírásszerűen, naprakészen vezetni, illetve a szolgáltatása során a hízlalás folyamataiba, technológiájába történő teljes körű betekintést biztosítani a Megrendelő részére.

6.9. A Szolgáltató intézkedik a trágya a szemét, a hulladék mindenkori hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről, szakszerű elszállításáról.

6.10. A Szolgáltató az esetleges elhullások esetén beszerzi a szükséges állatorvosi igazolásokat, gondoskodik az ezekkel összefüggő vizsgálatok elvégzéséről, intézkedik az elhullott állatok megfelelő elszállításáról, elhelyezéséről.

6.11. A Szolgáltató haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt az állományban jelentkező megbetegedésről, azok leküzdése érdekében tett intézkedésiről. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért való felelősség a Szolgáltatót terheli.

6.12. A Szolgáltató puffer állományt tart arra az esetre, ha a Megrendelő állata elpusztul. Ezen esetben a Szolgáltató helyettesítő állattal pótolja a Megrendelő felé az állatot. A helyettesítő állat az elpusztult állattal megegyező súlyban és fejlettségi szinttel kell, hogy rendelkezzen.

6.13. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt az átvétel várható időpontjáról határidőben tájékoztatni.

6.14. Az állat Megrendelő általi átvételekor mérlegelés történik és az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.

6.15. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az állat visszatartására (visszatartási jog), amennyiben erre a hatóságok kötelezik, vagy az átvételnél a Megrendelő vagy megbízottai alkoholos befolyásoltság vagy tudatmódosító szer hatása alatt állnak, avagy nem kerül megfelelően bizonyításra az átadásra kerülő állat esetében a vonatkozó jogszabály szerinti humánus levágásának feltételei. E körben a Szolgáltató szem előtt tartja a 119/93/EEC számú Irányelvet, amely szerint általános szabály, hogy az állatot meg kell kímélni a mozgatás, elszállásolás, a féken tartás, a kábítás a levágás során minden elkerülhető izgalomtól, fájdalomtól és szükségtelen szenvedést okozó magatartástól.

6.16. Amennyiben a Megrendelő az állat átvételének határidőben nem tesz eleget, avagy a Szolgáltató a visszatartási jogát gyakorolja, úgy a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben a késedelemmel vagy a visszatartással kapcsolatban felmerült teljes kárát érvényesíteni.

6.17. Amennyiben a Megrendelő az állat átvételének határidőben nem tesz eleget, vagy bármilyen súlyos szerződésszegést követ el a Szolgáltatóval szemben, úgy az állat tulajdonjoga kártérítés jogcímén a Szolgáltatóra száll át.

6.18. A Szolgáltató hozzájárul, hogy a vele szerződésben álló Megrendelők a vállalti kommunikációjában, társadalmi felelősség vállalásukban feltüntessék a programban való részvételüket.

 1. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

7.1. A Megrendelő a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően a Szolgáltató által ajánlott fajtából választhat, mely a projekt részét képezi. A kiválasztást követően a hízlalásra kerülő állat egyedi azonosító jelzést kap, mely által a Megrendelő a szerződés fennállása alatt figyelemmel kísérheti a bértartásban nevelt sertés fejlődését és gyarapodását.

7.2.  A Megrendelő jogosult a www.legyenmalacod.cegenydanyad.hu weboldalon keresztül az általa kiválasztott állatot a nap 24 órájában web kamerás közvetítéssel ellenőrizni, kényelmi szolgáltatásokat kérni az állat részére, havi rendszerességgel tájékozódni az állat gyarapodásáról, állapotáról.

7.3. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval előre egyezetett időpontban az általa megvásárolt állatot személyesen meglátogatni. A látogatás során a Megrendelő fokozottan köteles a telephely házirendjét és az állategészségügyi előírásokat betartani. A Megrendelő a látogatás során köteles a Szolgáltató által térítés ellenében biztosított egyszer használatos steril védőruházatot viselni. A látogatás során az állatok érintése nem engedélyezett.

7.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatási díjat határidőben a Szolgáltató részére megfizetni.

7.5. A Megrendelő köteles a 6 hónapos hízlalási idő elteltével az állatot a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban átvenni.

7.6. Amennyiben a Megrendelő a 6 hónapos hízlalási idő elteltét követően az állatot még nem kívánja átvenni, úgy lehetőse van túltartásra. A túltartás időtartama maximum további 6 hónap lehet. A szolgáltatás megkezdésétől számított 1 éven túl a Szolgáltató nem biztosítja a további szolgáltatást.

7.7. A Megrendelő jogosult a 6 hónapos hízlalási időt megelőzően is átvenni az állatot. Ez esetben azonban a teljes 6 hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat meg kell fizetnie.

7.8. Amennyiben a Megrendelő az állat átvételének határidőben nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatónak a késedelemmel kapcsolatban felmerült teljes kárát megtéríteni.

7.7. A Megrendelő köteles az átvétel során, valamint az átvételt követően is az állattartásra vonatkozó jogszabályokat és előírásokat fokozottan betartani. A Megrendelő köteles tűrni, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott esetben a visszatartási jogát gyakorolja.

7.8. A Megrendelő által kiválasztott állat tulajdonjoga a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésével a Megrendelőt illeti. A Megrendelő jogosult a tulajdonjogát harmadik személyre átruházni, azzal, hogy az új tulajdonosra is a jelen ÁSZF-ben és a megkötött egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített rendelkezések szerint a Megrendelő jogai és kötelezettségei vonatkoznak.

7.9. Amennyiben a Megrendelő az állat átvételének határidőben nem tesz eleget, vagy bármilyen súlyos szerződésszegést követ el a Szolgáltatóval szemben, úgy az állat tulajdonjoga kártérítés jogcímén a Szolgáltatóra száll át.

 1. A szolgáltatási szerződés határideje, megszűnése:

8.1. Felek egymással 6 hónapos határozott időtartamú egyedi szolgáltatási szerződést kötnek.

8.2. Amennyiben a Megrendelő túltartásra igényt tart, a határozott idejű szerződés a túltartás időtartamával meghosszabbodik. A szerződés időtartama nem haladhatja meg az 1 évet.

8.3. Amennyiben a Megrendelő a 6 hónapos hízlalási időt megelőzően az állatot átveszi, úgy a szerződés az átvétel időpontjában megszűnik.

8.4. Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a szolgáltatási szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel felmondani.

8.5. Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a szolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással felmondani ha:

 • a másik Fél a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi,
 • a másik Fél ellen csőd-, felszámolási-, avagy végelszámolási eljárást indítanak, illetve a gazdasági helyzetének hátrányos alakulása a szerződés célját vagy a szerződő Felek érdekeit sérti vagy veszélyezteti,
 • vis maior esetén. (Vis maiornak minősül többek között a természeti katasztrófa, háború, terrortámadás, tűzvész, árvíz, járvány, betegség, amely a Szolgáltató állatállományának teljes vagy részbeni elpusztulását, elpusztítását eredményezi.)

8.6. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen ha:

 • a másik Fél a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi, így különösen ha írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőn belül sem teljesíti vállalt kötelezettségeit,
 • a Megrendelő a szolgáltatási díj fizetésével 15 napot meghaladó késedelme esik,
 • a Megrendelő az állat átvételének határidőben nem tesz eleget,
 • a Szolgáltató minden olyan cselekménye, amely az állatok biztonságát, terv szerinti gyarapodását sérti vagy veszélyezteti, illetve az állatvédelmi és az állattartásra vonatkozó jogszabályok súlyos fokú megsértését jelenti, így különösen, ha az állatok ellátásának elmaradása az állatok életben maradását veszélyezteti.

8.7. A szolgáltatási szerződés időtartamának lejártát követően, az állat Megrendelő részére történő átadásakor a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely egyben a szerződés megszűnését is igazolja.

8.8. Amennyiben a szolgáltatási szerződés a Megrendelő súlyos szerződésszegése folytán kerül felmondásra, úgy az állat tulajdonjoga kártérítés jogcímén a Szolgáltatóra száll át és a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült teljes kárát is érvényesíteni.

8.9. Amennyiben a szolgáltatási szerződés a Szolgáltató súlyos szerződésszegése folytán kerül felmondásra, úgy a Megrendelő jogosult az állatot a Szolgáltatótól visszavenni és elszállítani.

8.10. A szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételek fennállása mellett minden esetben megilleti az állat visszatartásának a joga, amennyiben az állat átadása a Megrendelő részéről nem megfelelően biztosított.

 1. Egyéb rendelkezések:

9.1. Felek szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során egymást értesíteni kötelesek minden olyan tényről vagy körülményről, mely a szerződés teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja.

9.2. Felek a szerződésből eredő esetleges vitáikat megpróbálják egymás között peren kívül, békés úton rendezni.

9.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok előírásait tekintik irányadónak.

Cégénydányád, 2019. november 15.

Miben tudunk segíteni?

Ha bármilyen kérése van, vagy esetleg problémája adódott, írjon nekünk a lenti űrlap segítségével és ügyfélszolgálati munkatársunk hamarosan felveszi önnel a kapcsolatot. 

LEGYEN ÖNNEK IS MALACA